කල නොහැක්කක් නොමැත

Image

ඇගිල්ලක් නැතිකොට

එයම සිගමනට හේතු කරගන්නා මිනිසුන් අතර,

උරිස් පත්තෙන්ම අතම නැතිව ගිය තැන…

මේ හෙලන දහඩිය……….

වටී රන් පවුමකට වැඩියෙන්………

නුඔම වන් මිනිසුන්……

අත් පා සතර ඇති…

ඒත් දෙනකන් බලා ඉන්න මිනිසුන් අතර ..

වීරයෙකි…නුඔ…………….

වටී මේ මිහිකතට

Advertisements
This entry was posted in Our Service. Bookmark the permalink.

හිතෙන දේ කීවනම්......................................

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s